Privacy Policy

Michiels NV vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacy policy wil Michiels NV je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Michiels NV zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.
Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan deze privacy policy aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.
Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 14 februari 2019


Definities
Voor wie geldt deze privacy policy?
Contactgegevens
Verwerkingsverantwoordelijke
Welke persoonsgegevens verwerkt Michiels NV
Met wie delen we je persoonsgegevens
Beveiliging van je persoonsgegevens
Bewaring van je persoonsgegevens
Cookies
Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?


 

 1. Definities
  Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee men deze persoon direct of indirect kan identificeren.
  Een verwerker: Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
  Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 2. Voor wie geldt deze privacy policy?
  Deze privacy policy geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn van Michiels NV en waarvan Michiels NV persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Contactgegevens
  Naam: Michiels NV
  Ondernemingsnummer: 0458.612.139
  Adres: Stationsstraat 155, 2235 Hulshout
  Email: info@michiels-office.be
  Telefoonnummer: +32 16 68 99 40
 4. Verwerkingsverantwoordelijke
  Enkel wanneer Michiels NV optreedt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn punten 5 tot en met 10 van deze privacy policy van toepassing.
  Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.
 5. Welke persoonsgegevens verwerkt Michiels NV?
  1. Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst
   Michiels NV verwerkt persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken partij bent, of om op je verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
   Bij de aanvraag van een offerte
   Als je meer info wenst over de diensten of producten van Michiels NV kan je een offerte aanvragen via verschillende kanalen (telefoon, website, …). Michiels NV verwerkt hiervoor persoonlijke identificatiegegevens (zoals (bedrijfs)naam email en telefoonnummer) om je een zo correct mogelijk voorstel te kunnen maken.

   Bij het verwerken van een bestelling, opvolging van facturen en commerciële afspraken
   Als je producten of diensten bestelt bij of levert aan Michiels NV, verwerkt Michiels NV persoonlijke identificatiegegevens en professionele gegevens voor het correct kunnen afhandelen en opvolgen van de bestelling of levering.

   Bij het solliciteren
   Michiels NV zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste gemotiveerde medewerkers. Tijdens de sollicitatie procedure verwerkt Michiels NV volgende categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken (zoals taal, geboortedatum, …), competenties, opleidingsgeschiedenis, carrière loopbaan, curriculum vitae, afbeelding, werk referenties.

   Bij het aanmelden met een klantenaccount
   Via een webformulier op de website kan je inloggen als klant met een userID en wachtwoord. Hierbij verwerkt Michiels NV persoonlijke identificatiegegevens en beveiligingsgegevens (zoals wachtwoord) om je zo op een correcte manier relevante informatie te kunnen bieden.

   Bij het deelnemen aan een event
   Michiels NV organiseert events. Bij de organisatie van zo’n event, verwerken we persoonlijke identificatiegegevens, professionele gegevens bij de inschrijving.

   Bij het deelnemen aan een opleiding
   Michiels NV organiseert opleidingen. Voor het vlotte verloop en administratieve opvolging verwerken we je persoonlijke identificatie gegevens en professionele gegevens.

   Bij prospecties
   Michiels NV voert regelmatig prospecties uit bij potentiele klanten. Tijdens deze contacten zal Michiels NV persoonlijke identificatiegegevens en professionele gegevens verwerken.
  2. Gebaseerd op je toestemming
   Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op je toestemming heb je steeds het recht je toestemming in te trekken (zie 10. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen).
   Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief
   Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief geef je toestemming voor het versturen van een nieuwsbrief. Michiels NV geeft je de mogelijkheid om terug uit te schrijven op de nieuwsbrief.

   Bij het invullen van een klantentevredenheidsonderzoek
   Michiels NV vraagt toestemming om persoonsgegevens (identificatie gegevens en professionele gegevens) te linken met de resultaten van hun klantentevredenheidsonderzoek. Michiels NV gebruikt deze gegevens enkel ter verbetering van onze diensten. Michiels NV voert deze onderzoeken zelf uit of gebruikt hiervoor een onderzoeksbureau als verwerker, maar het zal de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en ook niet doorgeven aan derden voor eigen gebruik.

   Bij het aanleggen van een aanwervingsreserve
   Indien Michiels NV een sollicitant momenteel niet aanneemt maar wel wil contacteren voor toekomstige opportuniteiten, die beter passen bij zijn/haar competenties, zal Michiels NV toestemming vragen om de CV bij te houden.

   Bij het gebruik van gerichte foto’s voor publicitaire doeleinden
   Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op de sociale media en de website zal Michiels NV, hiervoor je toestemming vragen. Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, ...).

   Bij het meedelen van eetvoorkeuren als je je inschrijft voor een event en/of opleiding
   Als je wenst kan je bij de inschrijving voor een event en/of opleiding je voedselallergenen doorgegeven, zodat we kunnen zorgen voor aangepaste voeding bij de catering. Naar het cateringbedrijf worden enkel aantallen doorgegeven en geen persoonlijke gegevens.
  3. Gebaseerd op gerechtvaardigd belang
   Michiels NV verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang waarbij Michiels NV een belangenafweging gemaakt heeft.
   Bij het behandelen van een vraag, bieden van hulp aan aanbieden van informatie op jouw verzoek
   Je kan contact opnemen met Michiels NV via verschillende kanalen (telefonisch, briefwisseling, email, chat, contact formulier website, sociale media). De persoonsgegevens die je geeft gebruiken we enkel om je antwoord te geven op je vragen.

   Bij het versturen van direct marketing
   Michiels NV verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens. Michiels NV respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt als er een klantenrelatie is, met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten die Michiels NV zelf levert. Je hebt als betrokkene steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven.

   Bij het uitnodigen van een klantentevredenheidsonderzoek
   Michiels NV nodigt klanten uit om deel te nemen aan een klantentevredenheidsonderzoek. Dit gebeurt intern, of we werken hiervoor samen met een onderzoeksbureau.

   Bij het aanleggen van een sollicitatie overzichtslijst met de status voor elke betrokkene
   Door de vele sollicitaties die Michiels NV verwerkt en de verschillende kanalen vanwaar nieuwe kandidaten voorgesteld worden, is er een gerechtvaardigd belang om een lijst aan te leggen zodat kandidaten die we weigeren, niet opnieuw behandelen na enkele weken. Deze lijst bevat enkel persoonlijke identificatie gegevens.

   Bij het gebruik van beeldmateriaal voor public relations en/of journalistieke doeleinden
   Wanneer Michiels NV een groot bedrijfsevent organiseert, heeft het een gerechtvaardigd belang om aan public relations te doen om nieuwe medewerkers en/of nieuwe klanten aan te trekken. De bezoekers van het event worden op voorhand geïnformeerd en hebben de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het nemen van de foto: op het event zelf tegen de fotograaf of na het event door een mail te sturen naar privacy@michiels-office.be.

   Bij het verbeteren van de kwaliteit van de website
   Michiels NV gebruikt tools om statistieken te verzamelen en inzichten te krijgen over het gebruik van de website. Deze informatie wordt geanonimiseerd en niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Analytics tools gebruiken cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Meer info kan je lezen in onze cookie statement.

 6. Met wie delen we je gegevens?
  Michiels NV deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:
  - Michiels NV daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen.
  - Michiels NV hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving of juridische - procedure.
  - Michiels NV hiertoe wordt verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.
  - Michiels NV een event organiseert samen met partners of leveranciers. De deelnemerslijst ook aan de partners of leveranciers meegedeeld wordt.
  - Michiels NV geheel of gedeeltelijk overgenomen of opgesplitst wordt. In dit geval zal Michiels NV de derde de verplichting opleggen om de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

  Michiels NV doet een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, studiebureaus (vb. voor het afnemen van tevredenheidsonderzoeken), tools (vb. CRM systeem, mailing tool) en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.
 7. Beveiliging van je persoonsgegevens
  Michiels NV erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt Michiels NV gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang om misbruik te voorkomen.
  Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Michiels NV dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt Michiels NV de toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.
 8. Bewaring van je persoonsgegevens
  Michiels NV bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.
 9. Cookies
  Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.
  Meer informatie over ons cookiebeleid vind je op: Wat zijn cookies
 10. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?
  1. Hoe kan je je rechten uitoefenen?
   Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@michiels-office.be. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Michiels NV meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.
   Michiels NV heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Michiels NV je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van Michiels NV.
   Michiels NV zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Michiels NV een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Michiels NV het verzoek weigeren.
   Als je om een of andere reden aanneemt dat Michiels NV je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Michiels NV waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.
   Voor de volledigheid informeren wij je dat, als Michiels NV niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.
  2. Wat zijn je rechten?
   Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
   Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
   Recht om je gegevens te wissen: Als gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
   Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
   Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat jouw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
   Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
   Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

Contacteer ons
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Michiels nv maakt gebruik van cookies om onze website betrouwbaar en veilig te houden, prestaties te meten en persoonlijke advertenties aan te bieden. Bij het toelaten van cookies gaat u ermee akkoord dat wij informatie delen met derde partijen, zoals onze marketingpartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. Als u de cookies weigert gebruiken wij enkel functionele cookies. Via onze Cookie Policy kan u uw voorkeuren beheren.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten